Terima kasih sudah mampir di Blog saya :)

Jumat, 30 Maret 2012

belajar mandarin :)


“XÍNGRÓNGCÍ”  
(kata sifat )


Dà                             : besar
xiăo                       : kecil
Duō                          : banyak
shăo                       : sedikit, kurang
Hăo                           : Baik, bagus,boleh                     
huài                      : jelek, buruk, jahat
Gāo                           : tinggi                                        
dī                          : rendah
Cháng                       : Panjang                                    
duăn                    : pendek
Zhòng                       : Berat                                        
qīng                     : ringan
Yuăn                         : Jauh                                          
jìn                        : dekat
Kuài                          : Cepat                                       
màn                    : lambat,lamban
Zăo                           : Pagi                                          
chí                       : lambat, telat
Hòu                          : Tebal                                        
bò                       : tipis
Shēn                        : Dalam                                        
qiăn                    : dangkal
Xīn                           : Baru                                          
jiù                        : lama,kuno,usang
Nèn                         : muda                                 
Niánqīng                : muda,belia                                   
lăo                       : tua,lama,kuno
Nán                         : susah,sukar                                
róngyì                  : mudah,gampang
Qiáng                      : kuat                                            
ruò                        : lemah
Yìng                         : keras                                        
ruăn                      : empuk
Guì                          : mahal                                         
piányì                   : murah
Kuān                       : lebar,luas                                    
xiá/xiázhăi           : sempit
Qióng/pínqióng    : miskin                                           
yŏuqián              : kaya
Mĕilì/piàoliang    : cantik,bgs,indh                               
chŏu/nánkàn     : jelek,buruk rupa
Kōng                       : kosong,hampa                            
măn                     : penuh,sesak
Xì                            : halus                                          
cū                         : kasar
Féi/pàng                : gemuk,gendut                              
shòu                    : kurus
Dùn                        : tumpul                                       
Fènglì                 : tajam
Rè                           : panas                                         
lĕng                    : dingin
Wēnnuān              : hangat                                           
liáng                   : sejuk,adem
Dàn                         : tawar,encer tawar                      
nóng                 : kental,pekat,medok
Xiāng                      : wangi,harum                                
chòu                 : (bau)busuk
Tián                        : manis                                          
suān                  : asam
Kŭ                           : pahit                                           
là                      : pedas
Xián                        : asin                                             
sè                      : sepet,kelat
Liàng                      : terang                                         
àn/hēi àn         : gelap
Hēi/hēisè              : hitam                                             
bái/báisè         : putih
Huáng/huángsè   : kuning                                             
hóng/hóngsè  : merah
Lu/lusè                   : hijau                                            
lánsè                : biru
Hèsè/zōngsè         : wrna cokelat                                
zisè                  : ungu
Năiyóusè               : krem                                            
fĕnhóngsè      : mrh jambu
Gānjìng                  : bersih                                          
ānzāng            : kotor
Qínláu                    : rajin                                            
lăn/lănduò      : malas
Rènaò                    : ramai                                         
píngjìng           : tenang,diam
gāoxìng                  : gembira,riang                             
bēishāng         : sedih,duka,gundah
Xìngfú                    : bahagia                                      
xīnkŭ               : susah,menderita,sengsara
Cōngmíng             : pintar,cerdas                               
bèn/shă           : bodoh,tolol,dungu
Jiao’ao/aoman    : sombong,arogan                            
qianxu              : rendah hati
Qīngchu                :  jelas,terang,nyata                        
móhu               : kabur,remang,suram
Máng                     : sibuk,terburu-buru                      
kòngxián        : senggang, sempat
ānquăn                 : aman                                            
wēixiăn           : berbahaya
Jiànkāng                :  sehat                                          
shuāiruò         : lemah,soak
Wánpí,tiaopi        : nakal,bengal                                  
héshàn             : ramah tamah,sopan santun
Yuán                      : bundar                                         
píng                   : rata,datar
Hăokàn                 : bagus,menarik                                
hăotīng              : merdu, enak didengar
Yīngjùn                 : tampan,ganteng                               
hémù                 : rukun,harmonis
Xiān,xīnxiān        : segar                                                  
kĕ’ài                   : manis,elok
Zhòngyào            : penting                                               
ăi                        : (tubuh) pendek,kate
Jiŭ                         : lama,dalam waktu lama                     
fāngbiàn           : mudah leluasa
Shūfu                   : enak,nyaman,mynangkan                    
Yánrè                : panas sekali,terik
Mĕimăn               : senang dan memuaskan            

Contoh kalimat 
  • Jīntiān tiānqì fēicháng

Cuaca hari ini amat panas
  •   Nàge nánrén yīngjùn

Pria itu tampan
  •   Zhè làjiāo hĕn

Cabe ini sangat pedas
  • Wŏmen jīntiān hĕn gāoxìng

Kami hari ini sangat gembira
  • Fáng lĭ hēi’àn,méi yŏu diàndēng                           

Dalam kamar gelap, tidak ada lampu listrik
  • Zhè huā xiāng

Bunga ini tidak wangi
  • Wŏ de qián bù duō

Uang saya tidak banyak
  • Nĭ de yīfu bù gānjìng

Bajumu tidak bersih
  • Jīntiān zăoshang Rama de shēntĭ bùdà shūfu

Pagi hari ini (tadi pagi) badan Rama tidak begitu enak
  • Zian hăoxiàng bùdà gāoxìng, wèi shénme?

Zian kelihatannya tidak begitu gembira, kenapa?


Dalam kata sifat terdapat dua cara untuk membuat sebuah kalimat menjadi kalimat tanya. yakni :
1.      Menambahkan kata “ma” (apakah;....kah) di akhir kalimat.
-          Hao ma?                            Apakah baik/baikkah?
-          Duo ma?                            Apakah banyak/banyakkah?
-          Gaoxing ma?                     Apakah gembira/gembirakah?
-          Tian ma?                            Apakah manis/maniskah?
-          Anquan ma?                      Apakah aman/amankah?
2.      Menyisipkan kata “bu” (tidak) diantara kata sifat
-          Hao bu hao?                      Baik ataukah tidak baik/baik tidak?
-          Duo  bu duo?                     Banyak ataukah tidak banyak/banyak tidak?
-          Gaoxing bu gaoxing?        Gembira ataukah tidak gembira/gembira tidak?
-          Tian bu tian?                      Manis ataukah tidak manis/manis tidak?
-          Anquan bu anquan?         Aman ataukah tidak aman/aman tidak?

Kata sifat yang digunakan untuk menerangkan kata benda diperlukan kata penghubung “de” untuk menghubungkan kedua kata tersebut.
Dapat disamakan dengan “yang” dalam bahasa indonesia; misal :
-          Pianyi de dongxi               : Barang yang murah
-          Haoting de gegu               : Lagu yang enak didengar
-          Yingjun de nanzi               : Anak lelaki yang tampan
-          Anquan de difang             : Tempat yang aman
-          Rongyi de wenti                : Pertanyaan(soal) yang mudah
-          Bu hao kan de dianying   : Film yang tidak bagus
-          Bu hao chi de cai               : Sayuran yang tidak enak dimakan
-          Bu kuai de ciche                : Mobil yang tidak cepat
-          Bu gui de changku            : Celana panjang yang tidak mahal
-          Bu hou de shu                   : Buku yang tidak tebal

Kata sifat juga bisa menerangkan langsung kata benda dengan menggunakan pola MD. misal:
Daren                  : Orang besar/dewasa               Laoren             : Orang tua
Xiaohai                : Anak kecil/bocah                     xiaoniao          : Burung kecil
Haoren                : Orang baik                                Huairen           : Orang jahat
Dashu                  : Pohon besar                             Gaoshan          : Gunung tinggi
Changku              : Celana panjang                        Duanku            : Celana pendek
Hongdeng           : Lampu merah                           baifa                 : Rambut putih

Kata “duo” (berapa) yang dirangkaikan dengan kata sifat digunakan untuk menanyakan berapa besar,berat,tinggi,panjang,dalam,jauh,dan sebagainya dari sesuatu. misal:
-          Ni de fangzi you duo da?                  Berapa besar rumahmu?
-          Zhege xigua you duo zhong?            Berapa berat semangka ini?
-          Zhe shengzi you duo chang?             Berapa panjang tali ini?
-          Huochezhan you duo yuan?              Berapa jauh stasiun kereta api?
-          Ni zhai zhongguo yao zhu duo jiu?   Anda mau tinggal di china berapa lama?
                                              


Tidak ada komentar:

Posting Komentar